ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek 

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.spine.hu (továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:
A Webáruház címe: www.spine.hu

Tartalom:

1. Általános rendelkezések
2. Az általános szerződési feltételek elfogadása
3. Elektronikus szolgáltatások
4. Az adásvételi szerződés létrejötte
5. Fizetési feltételek
6. A termék kézbesítése
7. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
8. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
9. Elállási jog
10. Záró rendelkezések

1.  Általános rendelkezések, a szerződés alanyai

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban: Üzemeltető) adatai:
Cégnév: Buczilla Eszter EV
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 49/c. Fszt.4.
Adószám: 69563892-1-41
Nyilvántartási szám: 53368131
Bankszámlaszám: 10403301-50526848-88541002
E-mail: hello@spine.hu
Felhasználó: a Webáruházban bármely elektronikus szolgáltatásra regisztráló vagy az Üzemeltető részére megrendelést küldő személyek. (továbbiakban: Felhasználó)

2. Az általános szerződési feltételek elfogadása

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát.

3. Elektronikus szolgáltatások 

Regisztráció:

A felhasználó regisztrációval Fiókot hozhat létre, amelyhez az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Megrendelési adatlap:

Felhasználó által kiválasztott termék megrendeléséhez szükséges.
A megrendeléshez szükséges adatok:

 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Adásvételi szerződésre vonatkozó adatok:

 • termék/ek
 • mennyiség
 • szállítási cím
 • szállítási módja
 • fizetés módja

A Megrendelési adatlap használata ingyenes.

Hírlevél:

A hírlevélre a Megrendelési adatlap rögzítésnél, valamint a Regisztrációnál opcionálisan feliratkozhat a vásárló.  A hírlevélre a feliratkozás határozatlan időre szól. A Felhasználó a megfelelő linkre kattintva bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő észrevételek (kivéve a termékre vonatkozó szavatossági és jótállási igényeket) A Felhasználó a kapcsolati e-mail címére küldött írásbeli levelével, teheti meg.

Kérjük, levelében jelölje meg az

a) észrevétel tárgyát, azzal kapcsolatos körülményeket, rendellenességeket, előfordulásának időpontját;

b) a felhasználó igényeit;

c) a felhasználó elérhetőségét.

Bármilyen észrevételre az üzemeltető 10 naptári napon belül válaszol.

4. Az adásvételi szerződés létrejötte

Amennyiben a Felhasználó a megrendelési adatlap megküldésével megrendelést tett a Webáruházban, és az Üzemeltető a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető között. A megrendelés visszaigazolása a megrendelési adatlapon feltüntetett e-mail címre történik, amelyben az Üzemeltető nyilatkozik arról, hogy a megrendelést kézhez kapta, elfogadta, és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét. Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Felhasználóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége alól mentesül.
A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. A termék lényeges tulajdonságai: a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

5. Fizetési feltételek

A Webáruházban feltüntetett árak forintban (HUF) vannak megadva. A közzétett árak bruttó árak. A megrendelés tárgyát képező termék egyéb költségeiről (szállítási költség, kézbesítési és postai költség) és más költségekről, a Webáruház oldalain tájékozódhat a megrendelés megtétele közben, és abban a pillanatban, amikor a megrendelési adatlap elküldésével szándéknyilatkozatot tesz adásvételi szerződés megkötésére.

Lehetséges fizetési módok:

a) Online bankkártyás: OTP Simple Pay

b) Utánvéttel: a termék átvételekor, készpénzben vagy bankkártyával a GLS futárnál

A Fizetési határidő: Utánvét esetén a Felhasználó a küldemény kézhez vételekor köteles a vételárat megfizetni a kézbesítést végrehajtó futár részére.

6. A termék kézbesítése

A termék kézbesítése Magyarország területén lehetséges. A termék kézbesítése 10.000 Ft alatti rendelések esetén 1.500 Ft, 10.000 ft feletti rendelések esetében pedig ingyenes.
Az alábbi kézbesítési módok lehetségesek:
a) futárszolgálat
A kiszállítás határideje a megrendeléstől számított 3- 15 munkanap.
A termékek kiszállításáról a Futárszolgálat a kézbesítést megelőző 1- 2 napon belül értesíti a felhasználót. A felhasználó köteles a kiszállítás (vagy a személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

7. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Kicserélést vagy pénzvisszafizetést
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül közölni.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 14 naptári napon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.

8. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

E-mailben: hello@spine.hu
A bejelentéssel kapcsolatban a Szolgáltató legkésőbb 14 naptári napon belül nyilatkozik. Amennyiben a reklamáció megítéléséhez szükséges, a Szolgáltató megkéri a felhasználót, hogy a Szolgáltató költségére juttassa el a terméket az alábbi címre:
Buczilla Eszter, 1036 Budapest Lajos utca 49/c. Fszt.4.

Igénybejelentés tartalma: vásárló neve, címe; termék megnevezése, vételár; vásárlás időpontja; hiba bejelentésének időpontja; hiba leírása; vásárló által érvényesíteni kívánt igény.

Fogyasztói jogvita esetén a felhasználó az alábbi békéltető testülethez fordulhat: 
A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

9. Elállási jog (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet)

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Buczilla Eszter, 1036 Budapest Lajos utca 49/c. Fszt.4., vagy elektronikus úton a hello@spine.hu e-mail címre.  Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés elektronikus úton, banszámlára történő visszautalással működik.  A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – fuvarozási költséget - Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  MEGJEGYZÉS: minden visszaküldött terméket az eredeti címkével ellátva, érintetlen állapotban vesszünk vissza.

10. Záró rendelkezések

A Webáruház internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel, filmekkel, illusztrációkkal és bizonyos esetekben hangokkal és programokkal együtt www.spine.hu  tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag az www.spine.hu  kifejezett engedélyével megengedett. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.
Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, az Üzemeltető Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Mellékletek:
1. Adatvédelmi tájékoztató
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
  
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
  
A fogyasztó(k) neve:
  
A fogyasztó(k) címe:
  
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
  
Kelt: Budapest, 2021.03.31.